Regelverk

Regelverk vedrørende kontroll av transportabelt trykkutstyr.

Innenfor EU/EØS er konstruksjon, omsetning og bruk av transportabelt trykkutstyr og tanker for klasse 2 gasser, regulert av Transportable Pressure Equipment Directive (TPED). TPED er implementert i den norske forskriften om transportabelt trykkutstyr "Forskrift om transportabelt trykkutstyr 2012-11-22-1088". 

Alt nytt transportabelt trykkutstyr samsvarsmerkes for å vise at de oppfyller kravene i ADR/RID. Eldre beholdere som ikke har vært omfattet av kravet om samsvarsmerking, kan gjennomgå en ny samsvarsvurdering for å vise at utstyret oppfyller kravene i ADR/RID. 

I noen tilfeller er det beholdere som er produsert før samsvarsmerking ble godkjent, og hvor beholderen ikke tilhører en type som er samsvarsvurdert i etterkant. Disse beholderne kan godkjennes, men vil ikke bli samsvarsmerket. Utstyr som ikke er samsvarsmerket vil ikke ha noen rettigheter på det indre markedet, men være overlatt til norske bestemmelser. 

Tanker som ikke omfattes av TPED/1088, omfattes av Forskrift om Landtransport av farlig gods og endringen som ble innført i 2022.

Kontroll av trykkbeholdere og tanker gjennomføres etter kravene i ADR/RID.
ADR/RID setter blant annet krav til hvilke standarder som benyttes ved periodisk kontroll, intervall på utførelse, hvilke organ som kan utføre en periodisk kontroll, og hvilke krav det stilles til de ulike organene.

Unntak fra reglen om regulering omfatter bærbare puste- og dykkeluftflasker. Periodisk kontroll av disse styres av arbeidstilsynets regelverk.  

Referanser: 

FOR-2012-11-22-1088:

 • §1 Virkeområder
 • §2 Definisjoner
 • §4 Krav til transportabelt trykkutstyr
 • §15 Eierens plikter
 • Kapittel 3 - merking
 • §24 Utpeking av tekniske kontrollorgan

ADR kapitteloversikt:

 • 1.6.2 - Overgangsbestemmelser
 • 1.8.6/1.8.7/6.2.1.8/6.2.2.11/6.2.3.6.1- Krav til kontrollorgan
 • 3.2.1 – Tabell 3 A og B, stoffer og UN nr.
 • 4.1 - Prøvetrykk Tabeller (P 200 side 794 i 2017 utgaven)
 • 6.2 Bestemmelser for konstruksjon og prøving av trykkbeholdere
 • 6.8 Bestemmelser om konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, kontroll, prøving og merking for tanker

Arbeidstilsynets regelverk 

 • Del 4 -Kapittel 25 Krav om kontroll, merking og fylling av pusteluft til dykking og åndedrettsvern 

Link til forskrift om transportabelt trykkutstyr:
Forskrift 2012-11-22 -1088

Link til TPED:
TPED

Link til ADR boka, lastes ned som PDF:
ADR/RID 2023

Link fra DSB hjemmeside:
Kontrollordninger for transportabelt trykkutstyr

Link til Arbeidstilsynets krav 

Forskrift 2011-12-06-1357