Regelverk

Regelverk vedrørende periodisk kontroll (trykktesting) av gassflasker.

PED direktivet styrer produksjonen av trykkpåsatt utstyr, mens TPED styrer idriftsatte
flasker. TPED er implementert i den norske forskriften 1088.

PED typegodkjenner flaskene med ulike merker, UN, PI eller Epsilon. Når flaskene er
ferdig produsert og skal transporteres trykksatt, så beveger flaskene seg over i TPED-
direktivet. Flaskene blir transportable. Et stasjonært anlegg blir derfor beregnet som
transportabelt, fordi det blir transportert trykksatt til kunden.

TPED/1088 er et styrende dokument, som henviser videre til ADR. For feks: transport,
emballering og periodisk kontroll. Videre henviser ADR til rett standard, for utføring av
periodisk kontroll og hvem som kan utføre en slik kontroll.

Flasker med godkjent produksjonsstandard, som ikke er Pi merket ved produksjon, skal Pi
merkes ved periodiske kontroll.

Flasker som ble produsert før innføringen av TPED, kan likevel godkjennes til fortsatt
bruk. Kravet er at flasken må klareres i en periodisk kontroll, i henhold til ADR.

Flasker som ikke har godkjent produksjonsstandard kan ikke Pi merkes, og kan derfor
ikke transporteres trykksatt ut/inn i Norge. Gassflaskene er kun tillat til bruk i Norge.

Gassflasker uten godkjent produksjonsstandard som ønskes Pi merket, kan
samsvarsvurderes av et utpekt kontrollorgan for samsvarsvurdering.

Regelverket gjelder også monterbare deler på flaskene som for eksempel ventilen.

Trykktestingsintervaller:
Trykktestingsintervaller står i emballeringstabellene.

For å finne frem i ADR boka, må du vite stoffets UN nummer.

Kjenner du til UN-nr, går du til tabell 3 A. (se kapitteloversikt) Denne er sortert stigende
etter UN- nr. Her finner du emballeringstabell i kolonne 8.

Kjenner du ikke til UN nummer må du først innom tabell 3B, her finner du en liste med
alfabetisk oppramsing av stoffer for å finne UN nr.

P200 (se kapitteloversikt) – som forklarer emballering og prøvetrykk, består av ulike
tabeller inndelt i ulike kategorier, for eksempel komprimert/flytende gass og er sortert
etter UN nr.

For eksempel:
Argon – Komprimert – UN: 1006
Inergen - Komprimert gass N.O.S: - UN: 1956

Komprimerte gasser ligger i tabell 1.

Referanser:

FOR-2012-11-22-1088:

 • §1 Virkeområder
 • §2 Definisjoner
 • §4 Krav til transportabelt trykkutstyr
 • §15 Eierens plikter
 • Kapittel 3 - merking
 • §24 Utpeking av tekniske kontrollorgan

 

ADR kapitteloversikt:

 • 1.6.2 - Overgangsbestemmelser
 • 3.2.1 – Tabell 3 A og B, stoffer og UN nr.
 • 4.1 - Prøvetrykk Tabeller (P 200 side 794 i 2017 utgaven)
 • 6.2.1.1.6 - Objekt i batterier
 • 1.8.6/1.8.7/6.2.1.8/6.2.2.11/6.2.3.6.1- Krav til kontrollorgan

 

Link til forskrift om transportabelt trykkutstyr:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-22-1088?q=FOR-2012-11-22-1088

Link til ADR boka, lastes ned som PDF:
http://www.dsbinfo.no/DSBno/2016/Andre/adrrid2017/#/

Link fra DSB hjemmeside:
http://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/kontrollordninger-for-transportabelt-trykkutstyr/